Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2 - Lớp đặc thù - Học kỳ 2 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị lữ hành  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2 - Lớp đặc thù - Học kỳ 2 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị tổ chức sự kiện  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2 - Lớp đặc thù và đại trà - Học kỳ 2 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị nhà hàng  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2 - Lớp đặc thù và đại trà - Học kỳ 2 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị khách sạn  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2 - Lớp chất lượng cao - Học kỳ 2 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị khách sạn  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, học kỳ 3, năm 2022, chuyên ngành Quản trị nhà hàng  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, học kỳ 3, năm 2022, chuyên ngành Quản trị tổ chức sự kiện  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, học kỳ 3, năm 2022, chuyên ngành Quản trị lữ hành  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2, học kỳ 3, năm 2022, ngành Quản trị khách sạn  
Danh sách sinh viên làm Thực hành nghề nghiệp 2 học kỳ 3 năm 2022 giành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn