Kế hoạch thực hành/thực tập nghề nghiệp, đồ án khách sạn, kiến tập/thực tập NHKS bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2020  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN, bậc Đại học - Cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch thực hành/thực tập nghề nghiệp, đồ án khách sạn, kiến tập/thực tập NHKS bậc đại học, cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ giữa năm 2019  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN, kiến tập tour bậc Cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch thực tập nghề nghiệp 2, kiến tập bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2019  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN bậc Đại học chương trình đại trà học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN bậc Cao đẳng chương trình chất lượng cao, đại trà học kỳ cuối năm 2018  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ cuối năm 2018  
  Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp 1, 2 bậc đại học, chương trình đại trà, học kỳ giữa 2018