Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ đầu năm 2021  
Thông báo tổ chức tour THNN bậc Đại học, học kỳ cuối năm 2020  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học học kỳ cuối năm 2020  
Kế hoạch thực hành/thực tập nghề nghiệp, đồ án khách sạn bậc đại học - cao đẳng học kỳ giữa năm 2020  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN, bậc Cao đẳng học kỳ đầu năm 2020  
Kế hoạch thực hành/thực tập nghề nghiệp, đồ án khách sạn, kiến tập/thực tập NHKS bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2020  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN, bậc Đại học - Cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch thực hành/thực tập nghề nghiệp, đồ án khách sạn, kiến tập/thực tập NHKS bậc đại học, cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ giữa năm 2019  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN, kiến tập tour bậc Cao đẳng học kỳ cuối năm 2019