Kế hoạch thực tập cuối khoá và viết báo cáo thực tập cuối khoá, Đợt 1, Năm 2023, Ngành Quản trị du lịch - Khách sạn - Nhà hàng  
Kế hoạch thực tập cuối khoá và viết khoá luận tốt nghiệp, Đợt 1, Năm 2023, Ngành Quản trị du lịch - Khách sạn - Nhà hàng  
Kế hoạch tổ chức chuyên đề thực tập và viết báo cáo thực tập cuối khoá - Đợt 1 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị du lịch lữ hành  
Kế hoạch tổ chức chuyên đề thực tập và viết báo cáo thực tập cuối khoá - Đợt 1 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị tổ chức sự kiện  
Kế hoạch tổ chức chuyên đề thực tập và viết báo cáo thực tập cuối khoá - Đợt 1 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị khách sạn  
Kế hoạch tổ chức chuyên đề thực tập và viết báo cáo thực tập cuối khoá - Đợt 1 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị nhà hàng  
Kế hoạch thực tập cuối khoá và viết khoá luận tốt nghiệp/chuyên đề tốt nghiệp - Đợt 1 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị du lịch lữ hành  
Kế hoạch thực tập cuối khoá và viết khoá luận tốt nghiệp/chuyên đề tốt nghiệp - Đợt 1 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị tổ chức sự kiện  
Kế hoạch thực tập cuối khoá và viết khoá luận tốt nghiệp/chuyên đề tốt nghiệp - Đợt 1 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị nhà hàng  
Kế hoạch thực tập cuối khoá và viết khoá luận tốt nghiệp/chuyên đề tốt nghiệp - Đợt 1 - Năm 2023 - Chuyên ngành Quản trị khách sạn