Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa bậc đại học; Thực tập tốt nghiệp bậc cao đẳng đợt 3 năm 2021  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa, Thực tập tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2021  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng đợt 1, 2 năm 2020  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 1 năm 2020  
Kế hoạch làm Thực tập tốt nghiệp bậc cao đẳng, đợt 1 năm 2020 (C17)  
Kế hoạch làm Thực tập tốt nghiệp bậc cao đẳng, đợt 1 năm 2019 (C17)  
Kế hoạch làm Báo cáo thực tập cuối khóa và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc cao đẳng, đợt 2 năm 2019  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 3 năm 2019  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 2 năm 2019  
Kế hoạch làm Báo cáo thực tập cuối khóa và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc cao đẳng, đợt 1 năm 2019