Quyết định số 283 ngày 06/03/2018 về việc ban hành quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định số 655 ngày 18/04/2018 về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng hệ chính quy.  
Quyết định số 1897/QĐ-ĐHTCM ngày 15/10/2018 về việc ban hành Nội quy học đường trường Đại học Tài chính – Marketing.  
Quyết định số 1898/QĐ-ĐHTCM ngày 15/10/2018 về việc ban hành quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường.  
Quyết định số 1917/QĐ-ĐHTCM ngày 17/10/2018 về việc Ban hành Quy định Thi kết thúc học phần và cách tính điểm các hệ, bậc đào tạo tín chỉ của Trường Đại học Tài chính – Marketing.  
Quyết định số 986/QĐ-ĐHTCM ngày 22/05/2019 về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường Đại học Tài chính – Marketing.