Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 17D - Hệ chính quy  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 15D - Hệ chính quy  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 14D - Hệ chính quy  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 13D - Hệ chính quy  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 12D - Hệ chính quy