Chương trình đào tạo bậc Đại học năm 2017 - Hệ chính quy  
Chương trình đào tạo bậc Đại học năm 2015 - Hệ chính quy  
Chương trình đào tạo bậc Đại học năm 2014 - Hệ chính quy  
Chương trình đào tạo bậc Đại học năm 2013 - Hệ chính quy  
Chương trình đào tạo bậc Đại học năm 2012 - Hệ chính quy