Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa bậc đại học; Thực tập tốt nghiệp bậc cao đẳng đợt 3 năm 2021  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ đầu năm 2021  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa, Thực tập tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2021  
Thông báo tổ chức tour THNN bậc Đại học, học kỳ cuối năm 2020  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học học kỳ cuối năm 2020  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng đợt 1, 2 năm 2020  
Kế hoạch thực hành/thực tập nghề nghiệp, đồ án khách sạn bậc đại học - cao đẳng học kỳ giữa năm 2020  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN, bậc Cao đẳng học kỳ đầu năm 2020  
Kế hoạch thực hành/thực tập nghề nghiệp, đồ án khách sạn, kiến tập/thực tập NHKS bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2020  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 1 năm 2020