Kế hoạch thực hành nghề nghiệp, đồ án khách sạn bậc đại học, cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ giữa năm 2019  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 2 năm 2019  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN, kiến tập tour bậc Cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch thực tập nghề nghiệp 2, kiến tập bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2019  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN bậc Đại học chương trình đại trà học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN bậc Cao đẳng chương trình chất lượng cao, đại trà học kỳ cuối năm 2018  
Biểu mẫu phục vụ viết báo cáo THNN/TTNN (bậc Đại học, Cao đẳng)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ cuối năm 2018  
  Thông báo v/v giải quyết đăng ký chuyển ngành, chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên theo học chế tín chỉ học kỳ cuối, năm 2018