Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN bậc Đại học chương trình đại trà học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN bậc Cao đẳng chương trình chất lượng cao, đại trà học kỳ cuối năm 2018  
Biểu mẫu phục vụ viết báo cáo THNN/TTNN (bậc Đại học, Cao đẳng)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ cuối năm 2018  
  Thông báo v/v giải quyết đăng ký chuyển ngành, chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên theo học chế tín chỉ học kỳ cuối, năm 2018  
Thông báo v/v giải quyết đăng ký chuyển đổi chương trình đào tạo đối với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ học kỳ cuối, năm 2018  
Thông báo v/v giải quyết đăng ký chuyển ngành, chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên theo học chế tín chỉ học kỳ cuối, năm 2018  
  Thông báo v/v cấp tài khoản học phần Anh văn căn bản 1 và Anh văn căn bản 2 cho sinh viên đại học hệ chính quy thuộc chương trình đại trà học kỳ giữa, năm 2018  
Thông báo Lịch nghỉ hè đối với sinh viên chính quy tập trung năm 2018  
Thông báo kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin để ghi trên văn bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng C12 đến C15