Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN, bậc Đại học - Cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch làm Thực tập tốt nghiệp bậc cao đẳng, đợt 1 năm 2019 (C17)  
Kế hoạch làm Báo cáo thực tập cuối khóa và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc cao đẳng, đợt 2 năm 2019  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 3 năm 2019  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp, đồ án khách sạn bậc đại học, cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ giữa năm 2019  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 2 năm 2019  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN, kiến tập tour bậc Cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch thực tập nghề nghiệp 2, kiến tập bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2019  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN bậc Đại học chương trình đại trà học kỳ cuối năm 2018