Kế hoạch thực hành/thực tập nghề nghiệp, đồ án khách sạn, kiến tập/thực tập NHKS bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2020  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 1 năm 2020  
Kế hoạch làm Thực tập tốt nghiệp bậc cao đẳng, đợt 1 năm 2020 (C17)  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN, bậc Đại học - Cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch làm Thực tập tốt nghiệp bậc cao đẳng, đợt 1 năm 2019 (C17)  
Kế hoạch làm Báo cáo thực tập cuối khóa và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc cao đẳng, đợt 2 năm 2019  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 3 năm 2019  
Kế hoạch thực hành/thực tập nghề nghiệp, đồ án khách sạn, kiến tập/thực tập NHKS bậc đại học, cao đẳng học kỳ cuối năm 2019  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ giữa năm 2019  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 2 năm 2019