Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN bậc Đại học chương trình đại trà học kỳ cuối năm 2018  
Thông báo tổ chức tour THNN/TTNN bậc Cao đẳng chương trình chất lượng cao, đại trà học kỳ cuối năm 2018  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc đại học, cao đẳng học kỳ cuối năm 2018  
  Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp 1, 2 bậc đại học, chương trình đại trà, học kỳ giữa 2018