Kế hoạch thực tập và làm Báo cáo thực tập cuối khóa bậc Cao đẳng đợt 2 năm 2018  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 3 năm 2018  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 2 năm 2018  
Kế hoạch Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp bậc đại học, đợt 2 năm 2018