Chương trình đào tạo đặc thù bậc Đại học năm 2018, 2019, 2020 - Hệ chính quy