Chương trình đào tạo đặc thù bậc Đại học năm 2018 - Hệ chính quy